Kasy fiskalne – zmiany w 2019

program do faktur 07/02/2019 brak odpowiedzi
 

Z początkiem 2019 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Z projektu nowego rozporządzenia wynika, że niektóre grupy podatników nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 roku na dotychczasowych zasadach. Nie będą to zmiany na masową skalę, ale kilka grup podatników odczuje planowane nowelizacje. Czy w 2019 r. będą obowiązywać zwolnienia z kas fiskalnych? Jakie będą zmiany, a jakie przepisy zostaną utrzymane?

Utrata zwolnienia

Projekt zakłada m.in. utratę zwolnienia dla:

 • Transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.
 • Usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.
 • Przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) – poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.
 • Usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich – poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.

Zwolnienie przedmiotowe wyłącznie po wystawieniu faktury

Dla kilkunastu pozycji z załącznika do nowego rozporządzenia zostanie wprowadzony nowy wymóg, po spełnieniu którego możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Wymóg ten to udokumentowanie czynności w całości fakturą. Nowy warunek obejmie sprzedaż m.in.:

 • energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych;
 • wody w postaci naturalnej;
 • usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody;
 • usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych;
 • usług związanych ze zbieraniem, przemieszczaniem, obróbką i przetwarzaniem odpadów;
 • usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami;
 • usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w 2019 r.

Sporym zaskoczeniem jest bardzo długi termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników, którzy w wyniku zmian w przepisach utracili prawo do zwolnienia z początkiem 2019 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, przedsiębiorcy ci, kasę fiskalną muszą wprowadzić w działalności od 1 czerwca 2019 r.

To najdłuższy jak do tej pory termin na instalację kasy po utracie prawa do zwolnienia. W poprzednim rozporządzeniu był to 1 kwietnia 2018 r., a w rozporządzeniach obowiązujących we wcześniejszych latach – 1 marca.

Limit obrotu nadal na poziomie 20 000 zł

W niezmienionym kształcie pozostaje zwolnienie podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W 2019 r. wciąż przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający taką sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu obliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Zgodnie z projektem likwidacja powyższych zwolnień z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpi ze skutkiem od 1 czerwca 2019 r.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *