PIT 11 a obowiązki pracodawcy

Szybka Faktura 19/01/2023 brak odpowiedzi
 

Sporządzenie formularza PIT 11 jest obowiązkiem każdego pracodawcy i zleceniodawcy. Dokument ten zawiera informacje o przychodach, dochodach, zaliczkach i kosztach i jest niezbędny, aby móc sporządzić roczne zeznanie podatkowe. PIT 11 musi być przez pracodawcę dostarczony do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, a pracownikowi – do końca lutego.

Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to pracodawca jest zobowiązany do wyliczania i odprowadzania w imieniu zatrudnianych przez siebie pracowników zaliczek na podatek dochodowy. W świetle tych rozporządzeń, to pracodawca jest zatem płatnikiem podatku dochodowego, który w imieniu swoich podwładnych opodatkowuje wypłacane im wynagrodzenie i musi zadbać o to, by należne wpłaty wpłynęły na czas na konto Urzędu Skarbowego.

PIT 11 – co należy o nim wiedzieć?

Formularz PIT 11 powinien być przez pracodawcę sporządzony w trzech egzemplarzach – po jednym dla właściwego Urzędu Skarbowego, pracownika i na potrzeby prowadzonej przez siebie dokumentacji kadrowo-księgowej. Druki PIT 11 stosuje się w przypadku podatników, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu: umowy zlecenia, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, świadczeń z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umowy o dzieło, działalności wykonywanej osobiście, umów aktywizacyjnych, należności ze stosunku pracy, spółdzielczego i pracy nakładczej oraz odpłatnego zbycia praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych itp.

W jaki sposób dostarczane są formularze PIT 11?

Do Urzędu Skarbowego od 2022 roku formularze PIT 11 mogą być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Właściwym Urzędem Skarbowym jest w tym przypadku ten odpowiadający miejscu zamieszkania podatnika, czyli osoby zatrudnionej. Jeśli chodzi o formę dostarczenia PIT 11 pracownikowi, to nie jest ona z góry narzucona. Pracodawca może wręczyć formularz pracownikowi osobiście, przesłać go pocztą albo dostarczyć w formie elektronicznej. Ważne, aby zrobił to najpóźniej do końca lutego danego roku.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie dostarczył na czas formularza PIT 11 pracownikowi?

Jeśli taka sytuacja ma miejsce, warto jak najszybciej skontaktować się z biurem księgowym firmy i poinformować o zaistniałym problemie a także poprosić o jak najszybsze dostarczenie dokumentu. Trzeba pamiętać, że brak PIT 11 od pracodawcy nie zwalnia pracownika z obowiązku rozliczenia podatku. Gdy pracownik ma uzasadnione podejrzenie, że pracodawca nie przekazując mu formularza PIT 11 postępował umyślnie, może zgłosić naruszenie obowiązku ustawowego w najbliższym urzędzie skarbowym.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *