Pożyczka pracownicza – skąd brać środki i jak należy je rozliczać?

program do faktur 13/10/2018 brak odpowiedzi
 

W wielu zakładach pracy można spotkać się ze formą wsparcia pracowników, jaką jest pożyczka pracownicza. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo często pożyczka jest nieoprocentowana, kwoty bywają naprawdę atrakcyjne, a okres spłaty wygodny. Do tego, nie trzeba pamiętać o obowiązujących ratach, ponieważ to pracodawca potrąca pracownikowi ratę z pensji. Dzięki temu wszystko jest opłacone na czas, a pracownik wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Jak kwestia takich pożyczek wygląda od strony pracodawców? Skąd biorą na nie środki i jak takie rozwiązanie należy rozliczać w księgowości? Oto najważniejsze informacje.

 

  • Pożyczka pracownicza w świetle prawa

 

Pożyczka pracownicza jest formą finansowania pracowników, która jednak podlega pewnym regulacjom prawnym. Umowa pożyczki powinna być sporządzona na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W treści umowy należy zawrzeć wysokość pożyczki, okres kredytowania oraz wysokość miesięcznych rat i formę i przekazywania pożyczkodawcy. Należy również zawrzeć informację na temat oprocentowania takiej pożyczki, nawet jeżeli pracodawca nie oczekuje odsetek od pracownika. W tej sytuacji, na umowie zawiera się informację, że jest to pożyczka nieoprocentowana. Takie uporządkowanie wszelkich kwestii formalnych ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia interesów obydwu stron.

Takie umowy, zawierane między dwiema osobami fizycznymi, czy nawet między firmą i osobą fizyczną, ale nie powiązanymi ze sobą stosunkiem pracy, są obwarowane koniecznością odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Podatek ten wyrażony jest w procentach od pożyczanej kwoty. Po zawarciu umowy, pożyczkobiorca jest więc zobowiązany do opłacenia takiego podatku.

 

Wyjątek stanowią tu umowy zawierane właśnie między pracodawcą a pracownikiem. Są one zwolnione od podatku od czynności cywilno – prawnych. Żadna ze stron nie musi więc tego podatku opłacać. Jest to jedna z zalet zaciągania tego rodzaju pożyczki.

 

 

  • Skąd czerpać środki na pożyczki pracownicze

 

 

Pieniądze przeznaczone na pożyczki pracownicze pochodzą z reguły z funduszu pracowniczych świadczeń socjalnych. Taki fundusz może zostać utworzony w firmie, ale nie musi. To pracodawca decyduje, czy chce wydzielić jakąś kwotę na tego rodzaju wsparcie dla pracowników.

Utworzenie funduszu wiąże się z opracowaniem jego regulaminu i zasad działania. Należy jednoznacznie określić, skąd idą pieniądze na fundusz – czy jest to wydzielona część majątku firmy, czy co miesiąc pracownicy składają się na fundusz na zasadzie potrącenia niewielkiej kwoty z pensji.

 

Jeżeli pracodawca chce utworzyć fundusz z majątku firmy, to ma takie prawo. Wydziela środki, ustala regulamin funduszu i podaje go do wiadomość pracowników. Jeżeli jednak to pracownicy mają się składać na jego istnienie, należy wcześniej z nimi o tym porozmawiać i uzyskać ich zgodę. Nie można bowiem bez wiedzy i zgody pracowników potrącać nawet drobnych kwot z należnej im pensji.

 

 

  • Jak rozliczać pożyczkę pracowniczą

 

 

Jak wspomniano, nie jest ona obłożona podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Jednak to nie koniec rozliczeń. Jeżeli jest to pożyczka nieoprocentowana, wówczas otrzymujący ją pracownik uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie w postaci nieodpłatnej – zwolnienie z odsetek.

Dla prawidłowego rozliczenia takiej pożyczki, należy ustalić rynkową wartość odsetek dla udzielanej pracownikowi kwoty. Rozliczyć w taki sposób, jakby było to wsparcie oprocentowane i doliczyć do ustalonych z pracownikiem rat. Wówczas, co miesiąc, w momencie spłacania pożyczonego kapitału, odsetki, których nie musi wnosić, należy potraktować jako element przychodu. Powiększają więc one pensję pracownika, a co za tym idzie, wpływają na wartość podatku dochodowego i wysokość składek do ZUS. Mimo tego, że pracownik tych pieniędzy nie otrzymuje, to nie traci ich – dlatego jest to świadczenie nieodpłatne, ale podlegające opodatkowaniu.

Mimo tego, że pracownik zapłaci nieco wyższy podatek i zostaną odprowadzone nieco wyższe składki, to i tak jest to rozwiązanie korzystniejsze niż pożyczka z banku.

Warto również pamiętać, że jeżeli pracodawca udzieli pożyczki oprocentowanej, bo ma takie prawo, to wówczas odsetki są liczone jako przychody firmy i w taki sposób należy je rozliczyć. W tej sytuacji pracownik nie otrzymuje świadczenia nieodpłatnego i to nie on ma podniesione podatki i składki, a pracodawca, który udziela oprocentowanej pożyczki.

Podsumowując, pożyczka pracownicza to rozwiązanie praktyczne i korzystne. Jej źródłem może być majątek firmy lub składki pracowników. Natomiast jej opodatkowanie zależne jest w dużej mierze od zasad, na jakich zostaje udzielona.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *