Regulamin pracy – kiedy staje się konieczny?

Szybka Faktura 22/03/2024 brak odpowiedzi
 

Wdrożenie w firmie regulaminu pracy ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania organizacji i ochronę dla obu stron stosunku pracy. Sprawdź, kiedy jego stworzenie jest konieczne i co powinno znaleźć się w jego treści.

Regulamin pracy – co to takiego?

Regulaminem pracy nazywa się wewnątrzzakładowy akt, który informuje o organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym prawami i obowiązkami – zarówno pracowników, jak i samego pracodawcy. Jest on wydawany na czas nieokreślony i obowiązuje do momentu zmiany jego treści lub samej likwidacji miejsca pracy. Dokument można traktować jak pewnego rodzaju instrukcję dla przełożonego oraz zatrudnionych.

Kto jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy?

Do 2017 roku regulamin pracy musiały posiadać wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 20 pracowników. Obecnie jednak utworzenie dokumentu jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia minimum 50 pracowników i nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Zakład pracy zatrudniający mniejszą liczbę osób również może utworzyć swój regulamin – jest to jednak całkowicie dobrowolna decyzja. Podczas określania liczby zatrudnionych uwzględniane są wyłącznie osoby, które podpisały umowę o pracę. Pracodawca powinien jasno poinformować swoich pracowników o wejściu dokumentu w życie i umożliwić im wgląd w jego treść. Ci z kolei powinni zapewnić przełożonego o szczegółowym zapoznaniu się z dokumentem. Regulamin wchodzi w życie po dwóch tygodniach od daty, w której podano go do wiadomości zatrudnionych osób.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

W regulaminie pracy powinno znaleźć się kilka kluczowych elementów – a mowa o postanowieniach mających regulować wewnętrzny porządek w firmie oraz tych określających prawa i obowiązki pracowników związane z porządkiem pracy i organizacją. Nad jego treścią pracuje zazwyczaj pracodawca i członkowie zakładowej organizacji związkowej. Jeśli przy danym przedsiębiorstwie taka organizacja nie działa, regulamin może stworzyć sam pracodawca. Powinien on określać m.in.:

 • warunki przebywania na terenie zakładu pracy – zarówno w trakcie pracy, jak i po jej zakończeniu,
 • organizację pracy;
 • wyposażenie pracowników (odzież robocza, obuwie robocze, narzędzia, materiały, środki ochrony osobistej, środki higieny);
 • systemy i rozkłady czasu pracy, a także przyjęte w danym miejscu pracy okresy rozliczeniowe;
 • godziny pory nocnej;
 • częstotliwość, datę, czas i miejsce wypłaty pensji;
 • rodzaje prac wzbronionych kobietom i pracownikom młodocianym;
 • wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym (podczas odbywania przygotowania zawodowego);
 • wykaz lekkich prac dozwolonych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu innym niż przygotowanie zawodowe;
 • obowiązki związane z BHP czy ochroną przeciwpożarową, m.in. metoda informowania o ryzyku zawodowym;
 • sposób potwierdzania przybycia do pracy oraz obecności w pracy;
 • sposób usprawiedliwiania nieobecności;
 • zapis dotyczący odpowiedzialności porządkowej oraz kar osób zatrudnionych.

Treść regulaminu pracy jest wiążąca dla wszystkich osób zatrudnionych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *