Rok podatkowy a rok obrotowy, czym się różnią?

program do faktur 05/07/2019 brak odpowiedzi
 

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej podatnik spotyka się z dwoma istotnymi określeniami. Jest to rok podatkowy i rok obrotowy. Choć często te okresy się wzajemnie pokrywają, to nie należy ich stosować zamiennie. Istnieją bowiem między nimi pewne różnice. Na czym one polegają? Wyjaśnienie znajduje się poniżej. 

Rok podatkowy

Zgodnie z definicją, która została zawarta w dokumencie o nazwie Ordynacja Podatkowa, rok podatkowy to okres, za który należy dokonać odpowiednich rozliczeń uzyskanego dochodu. Przyjęte jest, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się pierwszego stycznia, a kończy w dniu 31 grudnia. Jeżeli jednak ustawa o nazwie Ordynacja Podatkowa przyjęłaby inny okres za rok podatkowy, wówczas wszyscy podatnicy zobowiązani są do stosowania się do nowego okresu, a rozliczenia należałoby realizować zgodnie ze zmienionym harmonogramem. 

W przypadku podmiotów, które mają osobowość prawną, rok podatkowy również jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Tu jednak zachodzi pewien wyjątek. Jeżeli statut spółki, jej regulamin lub inne dokumenty, które konstytuują spółkę mówią inaczej, wówczas rok podatkowy liczony jest zgodnie z tymi ustaleniami. Przy czym musi to być niezmiennie dwanaście kalendarzowych miesięcy następujących po sobie. Nie musi on jednak zaczynać się z dniem pierwszego stycznia. 

 

Rok obrotowy

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres dwunastu następujących po sobie miesięcy, który służy do realizacji celów podatkowych. Jeżeli jednostka zamierza zmienić rok obrotowy w taki sposób, by nie pokrywał się on z rokiem kalendarzowym, gdyż jest to ważne dla niej z punktu widzenia prowadzonych rozliczeń, to trzeba pamiętać o tym, by pierwszy po zmianie rok obrotowy był dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Jest to konieczne, dla zachowania ciągłości prowadzonych rozliczeń. Bardzo ważne jest również odpowiednie sporządzenie, rozliczenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych przygotowanych za rozliczane okresy. 

 

Rok obrotowy a rok podatkowy

Zasadniczo można więc powiedzieć, że rok obrotowy i rok podatkowy służą do realizowania rozliczeń podatkowych. W zakresie okresów jakie obejmują również mogą się one pokrywać i być tożsame. Jednakże, w niektórych sytuacjach i w wyjątkowych okolicznościach może się tak zdarzyć, że będą one względem siebie rozbieżne, co powoduje, że nie należy ich traktować jako synonimów. Ponadto, wszelkie zagadnienia związane z tymi okresami, które precyzują rozumienie tych dwóch pojęć zostały zawarte w dwóch odrębnych dokumentach finansowych, co dodatkowo stanowi między nimi istotne rozróżnienie. Podmioty gospodarcze, które posługują się określeniami roku podatkowego oraz roku obrotowego winne są precyzyjnego ich stosowania i jednoznacznego określenia okresów czasu, jakich dotyczą. W przeciwnym razie w rozliczeniach może dojść do poważnych rozbieżności. 

Podsumowując, precyzja wypowiedzi oraz właściwe stosowanie określeń do właściwych zjawisk podatkowych jest w tym zakresie bardzo istotne i wymaga dokładnego rozumienia używanych pojęć. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *