Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Szybka Faktura 28/03/2022 brak odpowiedzi
 

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera informacje o rocznej działalności firmy pod kątem finansowym. Biorąc pod uwagę postulaty przedsiębiorców i księgowych, Ministerstwo Finansów postanowiło wydłużyć termin sporządzania sprawozdań za rok 2021.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans informuje o stanach aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący oraz poprzedni rok obrotowy. W rachunku wykazuje się koszty, przychody, zyski oraz straty. Ponadto, znajduje się w nim informacja o obowiązkowym obciążeniu wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Informacja dodatkowa to z kolei opis przyjętej polityki rachunkowości. Obejmuje on m.in. sposoby wycen czy zmiany w porównaniu do ubiegłego roku. Do sprawozdania dołącza się również uchwałę o podziale zysku i pokryciu straty, uchwałę, która zatwierdza dokumenty, oraz opinie biegłego rewidenta – jeżeli jest konieczna. W przypadku spółek komandytowo-akcyjnych czy kapitałowych, wymagane jest również sprawozdanie z działalności.

Nowe rozporządzenie o sprawozdaniu finansowym

Wraz z dniem 10 marca 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022. Dotyczy ono wydłużenia przypadających w obecnym roku terminów na sporządzenie, zatwierdzenie oraz przekazanie sprawozdań finansowych. W związku ze zmianami, organizacje pozarządowe i jednostki sektora prywatnego mają prawo złożyć je o 3 miesiące później niż dotychczas. Ta sama zmiana dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe. Jednostki sektora finansowego mogą z kolei składać sprawozdanie miesiąc później niż rok temu.

Zmiany związane z rozporządzeniem

Na podstawie nowego rozporządzenia, przedłużono nie tylko terminy sporządzenia, przekazywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zmiany dotyczą również:

  • inwentaryzacji;
  • sporządzenia zestawienia obrotów oraz sald;
  • terminów dot. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze ogłoszono w Dzienniku Ustaw.

Niezłożenie sprawozdania finansowego a sankcje dla spółek

Jeżeli spółka nie złoży sprawozdania finansowego za 2021 rok w określonym terminie, otrzymuje od KRS wezwanie do jego złożenia w ciągu tygodnia od dnia otrzymania dokumentu. W przeciwnym razie mogą zostać na nią nałożone pewne sankcje. To m.in. grzywna dla kierownika danej jednostki w wysokości 10-270 dziennych stawek, ustanowienie kuratora czy postanowienie przymuszające. W niektórych przypadkach, kierownik jednostki może nawet zostać pozbawiony wolności na okres od miesiąca do 2 lat. Jedną z sankcji jest również rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdzie można znaleźć projekt rozporządzenia?

Projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych przekazano do konsultacji publicznych oraz uzgodnień zewnętrznych. Można znaleźć go na stronie gov.pl.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *