Umowa darowizny

program do faktur 10/05/2018 brak odpowiedzi
 

Umowa darowizny jest pisana w chwili, kiedy darczyńca (kilku darczyńców) zamierza przekazać część, składnik lub całość majątku lub kwotę pieniężną drugiej osobie, bądź kilku osobom. Podstawa prawna umowy darowizny została sporządzona w atr. 888 Kodeksu cywilnego, a kwestie jej formy reguluje art. 890 kc:

Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Umowa darowizny powinna być w formie pisemnej, jednak z art. 890 Kodeksu cywilnego dla niektórych podmiotów jest obowiązkiem zawarcia jej w obecności Notariusza w formie aktu notarialnego. Akt notarialny musi być spisany gdy umowa darowizny dotyczy:

 • własności i użytkowania wieczystego nieruchomości
 • praw spółdzielczych.

Pozostałe przedmioty mogą być spisane na zwykłej umowie darowizny.

Formalności należy potwierdzić:

 • zwykła umowa darowizny – w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2,
 • umowy w formie aktu notarialnego do US dokonuje notariusz.

Cechy charakterystyczne umowy darowizny:

 • może być zawarta tylko wtedy, gdy dotyczy świadczenia nieodpłatnego, jeśli są odpłatne umowa darowizny nie jest możliwa do spisania,
 • darczyńca i obdarowany może być więcej niż jedna osoba, nawet gdy przedmiot jest niepodzielny np. samochód lu nieruchomość,
 • przedmiotem umowy mogą być prawa majątkowe, prawa nie posiadające wartości materialnej pod warunkiem , że odznacza się wartością dla darczyńcy i obdarowanego.

Czy cofniecie umowy darowizny jest możliwe?

 • Prawo dopuszcza możliwość cofnięcia darowizny, kiedy obdarowany zachowa się wobec darczyńcy w rażąco niewdzięczny sposób. Aby umowa naprała mocy prawnej i została cofnięta należy darowiznę odwołać pisemnie,
 • Darowizny nie wolno cofnąć, jeżeli czyni ona zadość zasadom współżycia społecznego.

Umowa darowizny powinna zawierać elementy tj.:

 • miejsce i datę umowy,
 • imię, nazwisko, adres i numery seryjne dowodów osobistych darczyńcy i obdarowanego,
 • spisanie przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, że jest właścicielem przedmiotu i nie jest przedmiotem zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie o darowiźnie – darczyńca oświadcza, że powierza darowiznę,
 • oświadczenie o przyjęciu darowizny – obdarowany potwierdza, że ją przyjmuje,
 • jeśli data wykonania darowizny jest inna niż data umowy, należy ją określić w umowie,
 • wskazanie strony, która będzie ponosić koszt zawarcia umowy,
 • darczyńca ma prawo w treści umowy określić jak obdarowany może wykorzystać darowiznę,
 • ewentualnie postanowienia końcowe:
 • regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
 • ilość sporządzonych egzemplarzy,
 • podpisy stron.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *