Ulga na złe długi

program do faktur 25/03/2016 brak odpowiedzi
 

Ulga na złe długi. U podstaw zmiany tej procedury leżało wadliwe funkcjonowanie dotychczasowych rozwiązań, uzależniających możliwość skorzystania z ulgi na złe długi od skutecznego doręczenia korespondencji wierzycielowi. W obecnym stanie prawnym każda ze stron tej procedury ma wyznaczoną niezależną ścieżkę postępowania, która nie wymaga wzajemnej komunikacji.

Podatnik (wierzyciel) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również zobowiązań opłaconych częściowo. Zmiana przepisów polega na skróceniu okresu uprawdopodobnienia do 150 dni (w poprzednim stanie prawnym obowiązywało 180 dni) oraz oddzielenia działań podejmowanych przez wierzyciela od obowiązków dłużnika.

Wierzyciel ma prawo skorzystać z ulgi, jeśli:

  • kwota wynikająca z niezapłaconej przez kontrahenta faktury była uprzednio wykazana jako podatek należny;
  • od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  • sprzedaż towaru lub usługi odbyła się na rzecz podatnika VAT czynnego, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, której korekty dokonujemy, wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni oraz dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  •  wierzytelność nie została zbyta;
  • wierzyciel i dłużnik nie są podmiotami powiązanymi;
  • zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-ZD o skorzystaniu z ulgi na złe długi.

Natomiast dłużnik (niezależnie od działań podjętych przez wierzyciela) ma obowiązek dokonać w okresie uprawdopodobnienia korekty podatku naliczonego. W przypadku niedokonania korekty w ustawowym terminie, podatnik naraża się na sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania wobec właściwego urzędu skarbowego w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *