Umowa zlecenie – wszystko co musisz o niej wiedzieć

program do faktur 17/01/2017 brak odpowiedzi
 

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilno prawnej, która reguluje stosunki między zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Określa zakres tego zlecenia, jego wartość i czas trwania. Jednocześnie, jest to umowa, która jednoznacznie porządkuje relację między stronami. Określa ich prawa, obowiązki i zależności. Zapewnia im bezpieczeństwo i pewność.

Kiedy należy zawrzeć umowę zlecenie?

Umowa zlecenie dotyczy przede wszystkim czynności. Ma być wykonana określona praca. Wynagrodzenie może zostać za nią wypłacone, ale nie musi. Na tym też polega jej specyfika. Jeżeli w umowie zostania zawarta informacja, że zlecenie jest wykonywane nieodpłatnie, to tak też może być. Żadna inna umowa tego zapisu nie przewiduje. Efekt wykonanej pracy nie leży w gestii zleceniobiorcy. Tu przedmiotem umowy jest sama czynność. Naturalnie, należy ją wykonać z najwyższą starannością, ale nie efekt jest wykonaniem warunków umowy, a sam proces. Umowa zlecenie jest też obciążona opłatami ubezpieczeniowymi. Za usługodawcę należy zapłacić składki społeczne i zdrowotne, zgodnie z aktualną taryfikacją. Dla osoby wykonującej zlecenie jest to bardzo wygodne i korzystne rozwiązanie. Odprowadzane są bowiem składki zdrowotne i społeczne, co stanowi ewentualne zabezpieczenie na przyszłość.

Prawa i obowiązki zleceniodawcy

Zleceniodawca ma prawo weryfikowania i kontrolowania wykonania zleconej czynności. Ma prawo do rozliczenia zleceniobiorcy z jakości i terminowości jej wykonania oraz z osobistego zaangażowania zatrudnionego. Jego obowiązkiem zaś jest odpowiednie rozliczenie pracownika, zgodnie z przyjętą stawką i jej przelicznikiem (godzinowo, na metry, na wagę – zależnie od ustaleń). Do obowiązków zleceniobiorcy zaliczyć również należy konieczność odprowadzenia składek ubezpieczeniowych za pracownika, czyli, innymi słowy, objęcie go ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Do tego oczywiście dochodzi terminowa wypłata należnego świadczenia, jeżeli takie zostało uzgodnione.

Wszystkie te elementy należy sprecyzować jednoznacznie w umowie, podając zakres prac, termin ich wykonania, termin rozliczenia i płatności. To specyficzna umowa i tu zleceniodawca nie ma zbyt wielu narzędzi prawnych, by domagać się prawa reklamacji. Dlatego też odbiór wykonanych prac nie bardzo może zakładać wprowadzanie ewentualnych poprawek. Tym bardziej że nie liczy się tutaj efekt, a samo działanie.

Prawa i obowiązki zleceniobiorcy

Osoba, która oferuje swoje usługi w ramach umowy zlecenia również ma w tym dokumencie zapewniony szereg praw, ale również ma pewne obowiązki. Wśród praw z pewnością powinny się znaleźć ramy czasowe wykonywanej pracy, czyli czas trwania umowy. Dodatkowo można również zapisać zakres czasowy w ujęciu dziennym, nie jest to jednak konieczne. Prawem zleceniobiorcy jest  również określone z góry wynagrodzenie za wykonaną pracę. Może być ono zapisane w umowie zbiorczo lub wyrażone w jednostkach rozliczeniowych.

Wszystko zależy od wzajemnych ustaleń

I na koniec, warto również określić termin wypłaty wynagrodzenia, by jego przekazanie nie zaczęło się nagle niepokojąco wydłużać. Do obowiązków pracownika należy natomiast wykonywanie pracy w czasie do tego wyznaczonym i zgodnie z ustalonym z pracodawcą harmonogramem. Osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością i dokładnością, na jaką tylko ją stać. Ponadto, zleceniobiorca jest zobowiązany wykonać zlecony zakres obowiązków w terminie, na jaki umowa została zawarta. W przeciwnym razie można mówić o niewywiązaniu się z warunków umowy. Umowa zlecenie to niezwykle ważny i praktycznych dokument, który reguluje relacje między pracodawcą i pracownikiem. Zapewnia równomierny rozkład praw i obowiązków stron, a jednocześnie gwarantuje im równość wobec prawa i uczciwość zawieranej umowy. W razie nieporozumień stanowi doskonałą bazę do rozwikłania sporów. Właśnie dlatego powinna zostać sformułowana w miarę możliwości jak najbardziej precyzyjnie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *