Czym różni się pozarolnicza działalność gospodarcza od działalności rolniczej?

program do faktur 02/11/2018 brak odpowiedzi
 

W świetle samodzielnie prowadzonej działalności zarobkowej, przepisy prawa wyróżniają dwa typy tego rodzaju aktywności. Jest to działalność rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza. Rozróżnienie oparte jest przede wszystkim na charakterze obydwu działań. Jakie jeszcze różnice tu występują? Czym jeszcze różni się działalność rolnicza od pozarolniczej działalności gospodarczej?

 

  • Działalność rolnicza

 

Pierwszą i podstawową różnicą, jaka występuje między działalnością rolniczą a pozarolniczą działalnością gospodarczą jest to, że w przypadku działalności rolniczej nie stosuje się ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawą tą nie jest objęta rolnicza działalność wytwórcza związana z uprawą i hodowlą, a także rolnicza działalność usługowa, która wiąże się tutaj z oferowaniem usług agroturystycznych, sprzedażą domowych obiadów i temu podobna działalność.

Dodatkową różnicą jest to, że rolnicy, prowadzący własną działalność, nie muszą jej nigdzie zgłaszać, a w razie zaprzestania aktywności, nie muszą jej wykreślać. Inaczej, niż jest to w przypadku działalności pozarolniczej, którą należy zgłosić przed rozpoczęciem planowanych działań. Taką działalność należy też wykreślić, ponieważ w czasie jej aktywności, na przedsiębiorce nakładane są koszty, głównie chodzi tutaj o koszty związane z odprowadzeniem składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rolnicy, nie są również zobowiązani do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Oczywiście, są zobowiązani do rozliczania się z generowanych przez siebie dochodów. Nie oznacza to jednak, że są również zobowiązani do prowadzenia tego rodzaju dokumentacji. Ta bowiem jest zobowiązaniem wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność poza rolniczą.

Ważne jednak, by wiedzieć, że osoba prowadząca rolniczą działalność, również uważana jest za przedsiębiorcę, tak jak w przypadku działalności poza rolniczej.

 

 

  • Pozarolnicza działalność gospodarcza

 

Taka działalność natomiast musi być konieczne zarejestrowana. Rejestruje się ją w urzędzie miasta w wydziale działalności gospodarczej. Należy to zrobić przed rozpoczęciem aktywności zawodowej i przed wystawieniem pierwszej faktury.

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą sygnuje ją własnym numerem NIP. Otrzymuje również z urzędu statystycznego specjalny numer, REGON. On również służy do identyfikacji danego przedsiębiorstwa.

Do celów podatkowych służy jednakże NIP samego przedsiębiorcy. Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, może w dowolnym momencie jej zaniechać. Powinna ją wówczas zawiesić lub zamknąć. W przeciwnym razie będzie zmuszona do regularnego opłacania składek ZUS. Jeżeli nie prowadzi działalności, to będzie to wyłącznie obciążenie, bo nie ma przychodów.

Przedsiębiorca jest również zobowiązany do prowadzenia odpowiednich ksiąg rachunkowych. Może to być Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, a może to również być tak zwana pełna księgowość – wszystko zależy od obrotów i od tego, czy podatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Wobec przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

  • ZUS i KRUS

 

Jest jeszcze jedna różnica między tymi dwiema aktywnościami zarobkowymi. Osoby, które prowadzą rolniczą działalność, zarejestrowane są w KRUSie, czyli Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To tam odprowadzają swoje składki i stamtąd również czerpać będą w przyszłości emeryturę. KRUS opowiada również za ubezpieczenie zdrowotne zarejestrowanych.

Pozostali podatnicy muszą być zarejestrowani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam też rozliczana będzie w przyszłości emerytura i stamtąd płyną środki na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podsumowując, działalność rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza, to dwie zupełnie inne, różne działalności, które zmierzają do tego samego celu – generowania dochodów. Inny jest jednak przedmiot zainteresowania obydwu aktywności, sposób rozliczenia i ubezpieczenia społecznego.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *