Kalkulator odsetek ustawowych

program do faktur 17/03/2016 brak odpowiedzi
 

Kalkulator odsetek ustawowych pozwala wyliczenie kwoty odsetek w przypadku opóźnionych zobowiązań w stosunku do urzędu skarbowego i do ZUS-u. Kwota odsetek jest naliczana przedsiębiorcom, jak również dla organów publicznoprawnych na rzecz organów skarbowych i należności zobowiązań w stosunku do organów samorządowych – odsetki od opłat i podatków lokalnych. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą  8% w skali roku, według rozporządzenia Rady Ministrów. Odsetki od zobowiązań zaczynają być naliczane od dnia następnego po określonym terminie płatności. Jeśli ten dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin naliczania odsetek przenoszony jest na następny dzień roboczy niebędący wolnym dniem od pracy. Jeśli jest to sobota, inny dzień wolny od pracy, w tym przypadku termin naliczania odsetek nie jest przenoszony.

Jaka jest minimalna kwota odsetek i zasady ich obliczania?

 • obecnie kwota minimalnych odsetek wynosi 8,70zł. Jeśli jest to kwota mniejsza, odsetek nie nalicza się,
 • jeśli należności pochodzą z jednego zobowiązania minimalną kwotę odsetek należy regulować łącznie,
 • w sytuacji, gdzie jest kilka zobowiązań podatkowych, kwotę wówczas należy naliczyć oddzielnie dla każdego z ich tytułów,
 • w przypadku zmiany kwoty odsetek za zwłokę zaokrąglenia i podsumowania dokonuje się dopiero, gdy wszystkie okresy zostaną podsumowane, w których powstały zaległości,
 • zaokrąglenia kwot odsetek w górę liczy się w pełnych złotych, kwoty do 50gr pomija się, a kwoty 50gr i wyżej zaokrągla się w górę,
 • przy złożonej korekcie deklaracji podatkowej odsetki podatnikowi, gdy podatnikowi przysługuje obniżona wartość odsetek za zwłokę, kwota odsetek podlega zaokrągleniu w górę do 2 miejsc po przecinku. Odsetki w kwocie 8,70zł mogą podlegać zaokrągleniu, jednak jest to kwota która nie przekracza 8,70zł, dlatego nie należy jej w ogóle pobierać i zaokrąglać. Natomiast jeśli jest to kwota 8,71zł następuje zaokrąglenie w górę i odsetki wynoszą 9zł.
 • dla podatku i dla odsetek za zwłokę zaokrąglenia dokonuje się oddzielnie,
 • zaokrąglenia nie dotyczą należności na rzecz organów samorządu z tytułu podatków i opłat lokalnych, obowiązuje kwota niezaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
 • odsetki od opłat i podatków lokalnych nie pobiera się jeśli nie przekraczają kwoty 8,70zł, należy pobrać kiedy jest już kwota 8,71zł,
 • nie stosuje się zasad zaokrąglania odsetek za zwłokę odsetek cywilnoprawnych.

Zmiany od 2016 roku

Jest możliwość zapłacenia 50% wartości odsetek gdy:

 • zapłaty zaległości następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty,
 • złożenie pod względem prawnym skutecznej kolekty deklaracji, nie później niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji.

Odsetki za zwłokę wynoszą 150% wartości odsetek ustawowych w przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od 2016 roku:

 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 2. korekty deklaracji:
  a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
  b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
  – jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm. 105), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *