Przychody, dochody, obroty – rozróżnienie i znaczenie

program do faktur 16/07/2019 brak odpowiedzi
 

Podczas prowadzenia działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do jednoznacznego i precyzyjnego określania czym są jego przychody, dochody i obroty. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia odprowadzanych podatków, ale również z punktu widzenia rozwoju jego biznesu. W przeciwnym razie trudno by było skalować prowadzoną działalność i rozbudowywać jej zasięgi. Czym zatem są wspomniane przychody, dochody i obroty? Jak je definiować i jak je rozróżniać, by wszystko odbywało się w sposób prawidłowy?

Czym są przychody przedsiębiorstwa?

Każda działalność gospodarcza, która realizuje założone sobie zadania zaczyna w pewnym momencie generować przychody. Przychody są to wszelkie zyski, jakie przedsiębiorca czerpie z prowadzonej działalności. Każdy wpływ finansowy, który wynika z wykonywanych zadań zawodowych powinien być rejestrowany jako przychód. Innymi słowy każdy wpływ, który poparty jest stosownym dokumentem (rachunkiem lub fakturą) stanowi przychód dla przedsiębiorstwa. 

I tak, istotną kwestią jest też to, że za przychód jest nie tylko wpływem. Za przychód uważa się również należność wobec przedsiębiorcy, która widnieje na fakturze, jeszcze przed jej opłaceniem. Dzieje się tak ponieważ faktura jest dowodem zrealizowanej sprzedaży i może być wystawiona jeszcze za nim kontrahent dokona przelewu. 

W przypadku podatników, którzy rozliczają się z podatku VAT, przychód na fakturze stanowi kwota netto. Brutto nie jest tutaj brane pod uwagę, ponieważ wartość podatku VAT nie stanowi przychodu przedsiębiorstwa. 

W przypadku tych podatników, którzy nie rozliczają się z podatku VAT i wystawiają faktury 0% lub rachunki, wówczas wpisana na dokumencie kwota brutto staje się ich przychodem. 

Przychody przedsiębiorstwa mierzy się za określony czas. Może to być miesiąc lub rok. 

Czym są dochody przedsiębiorstwa?

Dochody przedsiębiorstwa to nieco inna grupa wartości pieniężnych. Przede wszystkim, przychody nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji firmy. Uzyskanie określonych przychodów zawsze pociąga za sobą jakieś koszty (zakup sprzętów, towaru, opłacenie pracowników, zakup półproduktów, zakup materiałów, koszty związane z realizacją usług). Każdy przedsiębiorca może poniesione przez siebie koszty odliczyć od uzyskiwanych przychodów. W ramach kosztów uzyskania zalicza się również składki społeczne do ZUS. Jeżeli w wyniku odjęcia kosztów od wygenerowanych przychodów przedsiębiorca jest na plusie, to mamy wówczas do czynienia z dochodem. Jeżeli koszty przewyższają uzyskiwane przychody, wówczas przedsiębiorca jest na stracie. 

Dochody to faktyczne zyski, jakie osiąga przedsiębiorstwo. W związku z tym, że przychód to każdy wpływ, ale każdy wpływ wymaga poniesienia kosztów, to każdy wpływ ponad koszty, to dochód. 

Tak też należy je traktować i interpretować. 

W tym miejscu ważna jest jeszcze jedna informacja. Otóż, dochód można podzielić na dwa rodzaje. Jest to dochód brutto i netto. Z dochodem brutto mamy do czynienia przed odliczeniem podatku dochodowego. Natomiast po odliczeniu podatku jest to już dochód netto.

Dochód, wynikający z odliczenia kosztów od przychodów jest dochodem brutto i stanowi podstawę do wyliczenia wartości należnego podatku. Po jego obliczeniu i odprowadzeniu, kwota która zostaje u przedsiębiorcy jest jego dochodem netto. 

Czym jest obrót?

Z obrotem mamy do czynienia wówczas, gdy zostaną zsumowane wszystkie wpływy i należności z prowadzonej działalności gospodarczej i pomniejszone o należny podatek dochodowy, który ustala się na bazie uzyskanej kwoty. 

Przy czym, trzeba pamiętać, że wszelkie wpływy i należności to w podstawowym znaczeniu jest po prostu przychód. Dopiero przy odliczeniu kosztów mamy do czynienia z dochodem. W przypadku obrotu, odlicza się wyłącznie podatek, ale nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Jest to więc informacja o wygenerowanych zyskach dla firmy, pomniejszonych o podatek, ale nie jest to informacja o faktycznej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Brak kosztów w tym rozliczeniu powoduje, że na podstawie obrotu nie jest możliwe oszacowanie czy nakłady finansowe konieczne do osiągnięcia zysków nie przewyższają samych zysków.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *