Ewidencja przychodów w pigułce

Szybka Faktura 07/03/2022 brak odpowiedzi
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia ewidencji przychodów zobowiązani są ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mowa jest o tym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w ten sposób, płacą podatek według jednej z 5 stawek: 3%; 5,5%; 8,5%; 17% i 20%. Wysokość tej stawki zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Co uwzględnia się w ewidencji przychodów?

Ewidencję przychodów prowadzi się osobno dla każdego roku podatkowego, uwzględniając w niej wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Oznacza to, że nie można ewidencjonować w niej kosztów, ponieważ te nie mają znaczenia przy określaniu wysokości podatku. Wszystkie informacje, które zostaną wprowadzone do ewidencji kosztów, muszą mieć swoje odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach, które przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać na wypadek kontroli z urzędu skarbowego. Dokumenty, o których tu mowa, to: wystawione faktury VAT, faktury i noty korygujące, rachunki i dokumenty celne. Honorowane są również tzw. dowody wewnętrzne, stanowiące potwierdzenie przeprowadzenia transakcji na rzecz osób, które nie prowadzą działalności i które nie zażądają od przedsiębiorcy faktury ani rachunku.

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przychodów?

Ogólna zasada mówi, że ewidencję przychodów należy prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy. Co to oznacza w praktyce? To, że muszą się w niej znaleźć zapisy zgodne ze stanem rzeczywistym, a sposób ich prowadzenia winien pozostawać w zgodzie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. O rzetelności i niewadliwości ewidencji przychodów można mówić również wtedy, kiedy:

  • błędne lub niewpisane kwoty przychodów nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego za rok podatkowy lub do momentu kontroli i stwierdzenia błędu przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli,
  • nie umieszczenie odpowiednich zapisów jest wynikiem zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku, które uniemożliwiły podatnikowi dokonania zapisów,
  • zapisy lub korekty zostały dokonane przed rozpoczęciem kontroli,
  • błędy zaszły na skutek oczywistej omyłki, a podatnik może przedłożyć dowody potwierdzające przychód.

Co grozi za niepoprawne prowadzenie ewidencji przychodów?

Ustawodawca przewidział kary dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję przychodów niezgodnie z przyjętymi standardami i określonymi przepisami. Podatnik, który nie prowadzi ewidencji przychodów wcale lub nie gromadzi dokumentów, o których mowa była wcześniej, musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy oszacuje przychód prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i ustali ryczałt w wysokości 5-krotności zwykłej stawki ryczałtu dla przychodu. Wadliwe i nierzetelne prowadzenie ewidencji przychodów i niedopełnienie obowiązku informacyjnego odnośnie przekazania jej prowadzenia także są uznawane za czyny przestępcze i również podlegają karom.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *