Sprzedaż przedmiotu leasingu

program do faktur 05/03/2019 brak odpowiedzi
 

Przedsiębiorcy, korzystający z leasingu, nie zawsze chcą użytkować wyleasingowany przedmiot do końca trwania zawartej umowy. Po pewnym czasie, może okazać się, że przedmiot jest nieodpowiedni do istniejących potrzeb, chociażby ze względu na zmianę profilu działalności firmy. Rozwiązanie umowy leasingowej za jej wypowiedzeniem i zwrot przedmiotu leasingodawcy to wariant niezbyt korzystny i zwykle nieopłacalny dla przedsiębiorców. Zdecydowanie bardziej kalkuluje się samodzielnie znaleźć potencjalnego kupca i sprzedać przedmiot leasingu. Czy można sprzedać przedmiot leasingu? Jak to zrobić?

Leasing – definicja

  • Leasing jest umową cywilnoprawną między dwoma stronami: leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma najmu lub dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, która stwarza możliwość ich użytkowania bez konieczności ich nabycia.
  • Leasingodawca (finansujący) – to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach.
  • Leasingobiorca (korzystający) – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca.

Zbycie rzeczy oddanej w leasing

W razie sprzedaży przedmiotu będącego w trakcie trwania umowy leasingu na rzecz osoby trzeciej nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce leasingodawcy. Zgodnie z prawem musi zostać zachowana trwałości stosunku prawnego leasingu. Z uwagi na specyfikę umowy leasingu w Kodeksie Cywilnym przewidziano szczególną ochronę korzystającego względem finansującego w razie sprzedaży przedmiotu oddanego w leasing. Finansujący jest właścicielem, więc może ją sprzedać kiedy chce. Jednak w przypadku sprzedaży nabywca z mocy prawa wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego, bez możliwości wypowiedzenia umowy. Zapewnia to ochronę trwałości stosunku leasingu, która jest podstawą z punktu widzenia uzasadnionego interesu korzystającego. Płacąc bowiem wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego, korzystający powinien mieć pewność co do dalszego trwania zobowiązaniowego stosunku leasingu przez uzgodniony okres. Nabywca musi więc zachować szczególną ostrożność, bowiem powinien zawsze liczyć się z tym, iż nabyta przez niego rzecz została już wcześniej oddana w leasing przez finansującego. Finansujący ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy.

Jak to zrobić?

To po stronie dotychczasowego leasingobiorcy stoi wystawienie przedmiotu na sprzedaż i znalezienie potencjalnego kupca. Musi odpowiednio zaprezentować i zbyć rzecz będącą w leasingu. W powyższym celu można zamieścić ogłoszenie w lokalnej prasie, korzystać z organizowanych w niektórych miejscowościach giełd samochodowych (w przypadku zbycia auta) lub przeglądać na bieżąco branżowe portale. W internecie jest sporo miejsc, w których nietrudno o różnego rodzaju propozycje kupna i sprzedaży przedmiotów, w tym także pochodzących z leasingu.

Kiedy pojawia się nowy nabywca, należy udać się do firmy leasingowej w celu przepisania i przekazania przedmiotu. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie wchodzą w grę żadne samodzielne działania. Leasingodawca musi sprawdzić, przede wszystkim stan wierzytelności potencjalnego nowego właściciela, analizując jego aktualne zadłużenia i inne regulacje prawno – bankowe. Przepisanie umowy następuje dopiero po pozytywnej analizie kupca.

W momencie sprzedaży rzeczy na nowego leasingodawcę, opłaty leasingowe będą wystawiane już na jego rzecz. Uwzględniając nabycie prawa do rozporządzania towarem na rzecz leasingobiorcy, nowy leasingodawca powinien wystawić fakturę VAT dokumentując w ten sposób dostawę towaru na rzecz leasingobiorcy. Za podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, powinna być w tym przypadku przyjęta suma rat leasingowych netto, które zostaną przez leasingobiorcę uiszczone na rzecz nowego właściciela leasingu przedmiotu.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *