Wynagrodzenie pracownicze 2022 według GUS – sprawdź dane

Szybka Faktura 31/05/2022 brak odpowiedzi
 

Wraz z utworzeniem stosunku pracy pracodawca zatrudnia pracownika, aby ten w zamian za ustalone wynagrodzenie wykonywał na jego rzecz określoną pracę. Ile według GUS wyniosło wynagrodzenie pracownicze w 2022 roku?

Czym jest GUS?

To Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie. Działania prezesa GUS są wspierane przez następujące organizacje: Centrum Informatyki Statystycznej (CIS), Zakład Wydawnictw Statystycznych (ZWS), Centrum Badań i Edukacji Statystycznej (CBiES) oraz Centralną Bibliotekę Statystyczną (CBS) im. Stefana Szulca. Obowiązkiem Głównego Urzędu Statystycznego jest publikowanie zebranych i przeanalizowanych wcześniej wyników badań, które w momencie podania do wiadomości publicznej stają się oficjalnymi danymi statystycznymi. Następnie są one gromadzone w archiwach. Dane statystyczne można znaleźć na internetowym Portalu Informacyjnym Statystyki Publicznej.

I kwartał 2022 roku

W zakresie kwartalnym podawane są informacje uznane za najważniejsze z punktu widzenia zarządzania krajem oraz jego gospodarki, a przeciętne wynagrodzenie brutto jest jedną z nich. Zgodnie z analizą GUS-u w pierwszym kwartale obecnego roku wyniosło ono 6235,22 zł i było wyższe od tego, którego wysokość obliczono na podstawie trzech ostatnich miesięcy roku ubiegłego. W IV kwartale 2021 roku było ono bowiem równe 5995,09 zł. Różnica między nimi wynosi zatem dokładnie 240,13 zł.

Czym jest przeciętne wynagrodzenie?

Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że przy jego ustalaniu nie są brane pod uwagę osoby, które wykonywały pracę nakładczą lub były zatrudnione poza granicami Polski. Samo przeciętne miesięczne wynagrodzenie to stosunek sumy określonych kwot do przeciętnej liczby osób zatrudnionych w wybranym okresie. Do tych pierwszych należą kolejno: wynagrodzenia osobowe brutto; honoraria, jakie przyznano niektórym grupom pracowników ze względu na prace podjęte z tytułu umowy o pracę; wypłat, które zostały uzyskane na podstawie udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach; wreszcie, dotyczące pracowników sfery budżetowej, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Przeciętne wynagrodzenie brutto – informacje dodatkowe

Jednym z podstawowych wskaźników makroekonomicznych jest właśnie przeciętne wynagrodzenie brutto. Wykorzystuje się je więc podczas projektowania planu budżetu państwa. Statystyki podaje się w przedziale rocznym oraz kwartalnym i wykorzystuje w różny sposób. Od tego, jaka była wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku minionym, uzależnione jest to, ile wyniosą: maksymalna stawka przyznawana za czynność notarialną; wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych; kwota świadczeń przedemerytalnych; wszelkie kary oraz grzywny pieniężne; odszkodowania wypłacane za te wypadki, które miały miejsce w trakcie pracy. Natomiast kwota przeciętnego wynagrodzenia ustalona dla minionego kwartału jest istotna, gdy rozpatruje się: zawieszenie emerytury lub renty ze względu na wykazaną niezdolność do wykonywania pracy oraz renty rodzinnej; świadczenia otrzymywanego z FGŚP; różne wydatki, jakie zostały poniesione w ramach działań podjętych przez Fundusz Pracy.

Kiedy już zostanie ustalone, ile wyniosła wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto dla wybranego minionego okresu, informacja ta jest ogłaszana w komunikacie prezesa GUS-u.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *