Koszta zatrudnienia pracownika – poznaj je

program do faktur 15/06/2020 brak odpowiedzi
 

Wysokość wypłaty otrzymywanej przez pracownika jest wyraźnie niższa od łącznych kosztów, jakie musi ponieść pracodawca. Właściciel przedsiębiorstwa nie tylko ponosi koszt wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej w firmie, ale również pokrywa część składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśniamy, jaki jest sumaryczny koszt zatrudnienia pracownika, otrzymującego minimalne wynagrodzenie.

Płaca minimalna – jaka jest jej wysokość?

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło znacząco w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku poprzednim. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto (o 350 zł więcej niż w 2019 roku). W związku ze wzrostem płacy minimalnej podwyższeniu uległy również koszty, jakie musi ponieść pracodawca, zatrudniający pracownika w prowadzonej przez siebie firmie.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę?

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę pracodawca nie tylko ponosi koszt wypłaty brutto, ale i ma obowiązek pokrycia części składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca płaci następujące składki:

  • składkę emerytalną (w wysokości 9,76% wynagrodzenia brutto pracownika),
  • składkę rentową (w wysokości 6,50% wynagrodzenia brutto pracownika),
  • składkę wypadkową (w wysokości 1,67% wynagrodzenia brutto pracownika),
  • składkę na Fundusz Pracy (w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto pracownika),
  • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto pracownika).

Płaca minimalna a łączny koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę (2600 zł brutto) dodatkowe koszty pracodawcy (poza pensją brutto) są następujące:

  • składka emerytalna – 253,76 zł,
  • składka rentowa – 169,00 zł,
  • składka wypadkowa – 43,42 zł,
  • składka na Fundusz Pracy – 63,70 zł,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2,60 zł.

Oznacza to, że dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę wynoszą łącznie 532,48 zł. W związku z tym sumaryczny koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne, wynosi 3132,48 zł.

Koszty ponoszone przez pracodawcę przy umowach cywilnoprawnych

W przypadku umowy o dzieło pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto pracownika. Taki rodzaj umowy nie wiąże się z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło zostaje zawarta przez pracownika, który świadczy pracę dla danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenie pracodawca ponosi koszt wynagrodzenia brutto pracownika oraz pokrywa składki, jeśli dla tego pracownika umowa zlecenie stanowi jedyne źródło zatrudnienia. Jeżeli osoba ta zatrudniona jest dodatkowo na umowę o pracę u innego pracodawcy, a jej wypłata wynosi co najmniej tyle, ile płaca minimalna, pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto. Co więcej, właściciel firmy nie pokrywa składek na ubezpieczenia społeczne, gdy umowa zlecenie zostaje zawarta między nim a studentem, który nie ukończył 26 lat.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *