Co to jest faktoring?

program do faktur 16/04/2018 brak odpowiedzi
 

Jednym z bardzo ciekawych rozwiązań dla przedsiębiorców jest factoring, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej niezależnie od tego, z jakim okresem płatności wystawia swoje faktury dla kontrahentów. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie finansowe sprzedającego, ale również forma ochrony realizowanych przez niego transakcji.

Czym jest faktoring

Faktoring jest to forma zabezpieczania kontraktów z odroczonym terminem opłacania faktur. Działa to w ten sposób, że wierzytelność jest kupowana i regulowana u sprzedawcy. Zakupu wierzytelności dokonuje wyspecjalizowana instytucja factoringowa. Może nią być również bank. Istotną kwestią jest to, że skupowane są wierzytelności przedterminowe, czyli takie, których termin uregulowania jeszcze nie minął.

Celem takiego rozwiązania jest zabezpieczenie przed ewentualnymi nieterminowymi płatnościami ze strony kontrahentów danego przedsiębiorcy. Jednocześnie chroni to przed utratą płynności finansowej i zabezpiecza przed swego rodzaju zamrożeniem gotówki w nierozliczonej transakcji. Przedsiębiorca, który decyduje się na takie rozwiązanie, w ciągu kilku dni po wystawieniu faktury otrzymuje za nią zapłatę, a z kontrahentem rozlicza się podmiot, który decyduje się na oferowanie usługi faktoringu.

Strony faktoringu

W omawianej usłudze udział biorą zasadniczo trzy strony, choć jedna z nich może być stale zmienna. Pierwszą stroną jest faktorant. Jest to przedsiębiorstwo lub podmiot, które decyduje się na skorzystanie z usługi faktoringu i na otrzymywanie zapłaty z instytucji zewnętrznej za swoje transakcje, przed upływem wskazanego na fakturze terminu.

Faktor jest to instytucja zewnętrzna, która bierze na siebie odpowiedzialność finansową i opłaca wystawione przez faktoranta faktury przed upływem wskazanego terminu. Reguluje więc należności wobec przedsiębiorcy. Bardzo często, faktor bierze również na siebie obsługę tychże przedterminowych należności, a co za tym idzie zwalnia z tego obowiązku przedsiębiorcę.

Dłużnik to każdy kontrahent przedsiębiorcy faktoranta, który ma wobec niego nieprzeterminowane zobowiązanie finansowe wynikające z faktury lub umowy o współpracę.

Rodzaje faktoringu

Usługa faktoringu może być realizowana na jeden z trzech dostępnych sposobów. Są to:

  • Faktoring pełny
  • Faktoring niepełny
  • Faktoring mieszany

Usługa faktoringu pełnego polega na całkowitym wykupowaniu zobowiązań od dłużników przedsiębiorcy i rozliczaniu się z faktorantem z całości kosztów. W tym rozwiązaniu, faktor, czyli instytucja zewnętrzna samodzielnie rozlicza się z dłużnikiem i bierze na siebie ryzyko jego niewypłacalności lub zaległości w rozliczeniach. Przedsiębiorca ma zagwarantowaną płynność finansową, a faktor dba o pełne rozliczenie z dłużnikiem.

W przypadku faktoringu niepełnego ryzyko niewypłacalności dłużnika nadal spoczywa na przedsiębiorcy. Co to oznacza? Faktor spłaca faktorantowi zobowiązanie dłużnika w terminie ustalonym w umowie. Jednakże jeżeli dłużnik okaże się niewypłacalny i nie ureguluje swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie, to przedsiębiorca musi to zobowiązanie rozliczyć z faktorem, co de facto oznacza, że ponosi ryzyko straty pieniędzy.

Faktoring mieszany stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy dwoma wcześniejszymi rodzajami. Oznacza to, że faktor decyduje się na spłatę zobowiązań wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużnika, ale wyłączne do pewnej kwoty. Jeżeli transakcja została zawarta na ustaloną z faktorem kwotę, to odpowiedzialność dotyczy całej transakcji. Jeżeli jednak wartość transakcji jest wyższa, to faktor pokryje całe zobowiązanie, ale w przypadku niewypłacalności dłużnika, to przedsiębiorca będzie musiał ponieść finansową odpowiedzialność za kwotę, która przekracza wcześniejsze ustalenia z faktorem.

Ponadto, z uwagi na informowanie dłużnika można wyróżnić również trzy rodzaje faktoringu:

  • Otwarty
  • Półotwarty
  • Tajny

W przypadku faktoringu otwartego, przedsiębiorca informuje dłużnika o zawarciu umowy z faktorem od razu i dłużnik rozlicza się z faktorem. Przy półotwartym, informacja o umowie przekazywana jest w momencie przesłania wezwania do zapłaty. Faktoring tajny pomija informowanie dłużnika, a przy jego rozliczeniu z faktorantem, ten musi przekazać pieniądze faktorowi.

Ze względu na termin uregulowania wierzytelności można również wyróżnić trzy rodzaje faktoringu:

  • Dyskontowy
  • Zaliczkowy
  • Wymagalności owy

Dyskontowy ma miejsce wówczas, gdy faktor jest zobowiązany do spłacenia zobowiązania w momencie zawarcia umowy. Zaliczkowy polega na wpłaceniu zaliczki za daną umowę lub fakturę, a pozostała kwota wpłacana jest dopiero po uregulowaniu należności przez dłużnika. Wymagalnościowy to usługa, która polega na opłaceniu zobowiązania w momencie, gdy dłużnik rzeczywiście ureguluje swoje należności faktorowi.

Faktoring stanowi bardzo ciekawe wsparcie dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy wykonują wiele różnorodnych transakcji z odroczonymi terminami płatności. Dzięki pokryciu zobowiązania przez fakotra, zachowują płynność finansową, co pozwala na realizację kolejnych transakcji.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *