Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Szybka Faktura 05/04/2024 brak odpowiedzi
 

Czyny nieuczciwej konkurencji mogą wpłynąć negatywnie na równowagę całej firmy, doprowadzając przy tym do strat finansowych – i nie tylko. Takie działania przekładają się również na zaufanie klientów danego przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest nieuczciwa konkurencja i jakie działania może podjąć pokrzywdzony przedsiębiorca?

Nieuczciwa konkurencja – co to takiego?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za nieuczciwą konkurencję uznaje się działania sprzeczne z prawem bądź dobrymi obyczajami biznesowymi, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy czy klienta. Wśród przykładowych czynów nieuczciwej konkurencji wymienia się m.in.:

 • oznaczanie firmy, towarów lub usług w sposób, który wprowadza w błąd;
 • fałszywe oznaczanie geograficznego pochodzenia towarów bądź usług;
 • nieuczciwy marketing;
 • utrudnianie dostępu do rynku;
 • zachęcanie do rozwiązania lub niewykonania umowy;
 • wprowadzanie do sprzedaży łudząco podobnych produktów;
 • naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przekupstwo, np. osób, które pełnią funkcje publiczne;
 • nieuczciwe zachwalanie oraz pomówienia;
 • prowadzenie firmy w systemie konsorcyjnym.

Czyny nieuczciwej konkurencji a możliwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca pokrzywdzony w wyniku działań nieuczciwej konkurencji ma kilka możliwości – przede wszystkim, ma on pełne prawo żądać:

 • zaniechania działań niedozwolonych oraz usunięcia ich skutków;
 • naprawienia wyrządzonej szkody na ogólnych zasadach;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na ogólnych zasadach;
 • złożenia stosownego oświadczenia (o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie);
 • orzeczenia przez sąd zniszczenia wyrobów, ich opakowań, materiałów reklamowych i innych przedmiotów związanych z czynem nieuczciwej konkurencji/zaliczenia ich na poczet odszkodowania;
 • zasądzenia konkretnej sumy pieniędzy na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej czy ochroną dziedzictwa narodowego (jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony).

Popełnienie niektórych działań nieuczciwej konkurencji może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną.

Gdzie można złożyć skargę?

Pokrzywdzony przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien sporządzić wezwanie do zaprzestania naruszeń. Ma on również pełne prawo zgłosić sytuację do sądu – skargi rozpatruje sąd okręgowy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Pokrzywdzony może również złożyć powiadomienie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub skierować sprawę na policję bądź do prokuratury (w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa). Prawo nieuczciwej konkurencji wskazuje, że gwarantowane przez ustawę roszczenia przedawniają się po trzech latach. Jeśli od popełnienia danego czynu minie zatem taki okres, przedsiębiorca, który dopuścił się czynu zabronionego lub naruszył dobry obyczaj, nie podlega żadnej odpowiedzialności. Bieg przedawnienia rozpoczyna się osobno dla każdego z działań.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *