Czym jest spółka jawna?

program do faktur 25/09/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej ze wspólnikiem może się odbywać na wiele różnorodnych sposobów. Wśród nich znajduje się również spółka jawna. Jest to jeden z rodzajów spółek, który odznacza się bardzo wyrazistymi cechami. Warto się zapoznać ze specyfiką tej organizacji. Być może to właśnie ona okaże się najlepszym, poszukiwanym rozwiązaniem.

Spółka jawna

Spółka jawna należy do grupy spółek prawa handlowego, a jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, a jej struktura, organizacja i sposób zarządzania zostały bardzo jasno i jednoznacznie sprecyzowane w przepisach.

Jest to osobny byt, niezależny w pewnym stopniu od wspólników, który ma własną nazwę i uprawnienia do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Nie ma jednak osobowości prawnej, ale ma przyznaną prawnie zdolność prawną i dzięki temu może być podmiotem praw i obowiązków w obrocie gospodarczym.

Nazwa spółki jawnej

Ustawodawca bardzo jednoznacznie określił zasady nazywania spółki jawnej. Zgodnie z przepisami, wszystkie określone i wskazane warunki muszą być zawarte. Jest to absolutna konieczność, jeżeli spółka ma być prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

I tak, w nazwie muszą się znaleźć nazwiska lub nazwy firm, wszystkich tworzących ją wspólników. Dla jasności współpracy gospodarczej, spółka jawna musi się również określać rodzajem swojej spółki, czyli po nazwie musi znaleźć się również zwrot „spółka jawna”, przy czym ustawodawca dopuszcza tutaj stosowanie skrótu określającego rodzaj spółki, czyli sp.j.

Nazwa może zawierać również wskazanie, czym dana spółka się zajmuje. To jest jednak w zakresie dowolności wspólników, nie jest ich obowiązkiem. Z całą pewnością jednak, nazwa nie może wprowadzać w błąd. Takie działanie jest całkowicie niedopuszczalne i przepisy bardzo jasno to wykluczają.

Jeżeli podczas rejestrowania spółki nie będzie ona spełniała w zakresie swojej nazwy określonych wyżej wymogów, wówczas nie dojdzie do jej zarejestrowania. Sąd, w którym złożony został wniosek rejestracyjny wezwie do uzupełnienia braków formalnych, przeznaczając na to siedem dni. Oczywiście, jeżeli w ciągu wskazanych siedmiu dni nie dojdzie do ich usunięcia spółka nie zostanie zarejestrowana. Jeżeli jednak zmiany zostaną wprowadzone, spółka otrzyma formalne potwierdzenie rejestracji.

Umowa spółki jawnej

Zanim jednak zostanie złożony wniosek do sądu o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego należy zawrzeć odpowiednią umowę spółki jawnej, ponieważ to właśnie umowa stanowi podstawę do dokonania rejestracji.

Umowa spółki jawnej zostaje zawarta między wspólnikami. Przepisy jasno określają, że musi to być umowa pisemna pod rygorem nieważności. Nie może to być w żadnym razie umowa ustna – taka bowiem nie spełnia określonych w ustawie wymogów. Nie musi to jednak być również umowa poświadczona notarialnie. Zachowanie formy pisemnej w zupełności jest tutaj wystarczające.

Dla uznania ważności umowy spółki jawnej, musi ona zawierać wskazane w ustawie elementy. Przede wszystkim, musi więc zawierać nazwę firmy, siedzibę spółki, wkład wspólników oraz przedmiot działania spółki. W  zakresie wkładu wspólników, w umowie musi być zawarta informacja dotycząca nie tylko samego faktu wniesienia wkładu, ale również określenia jego wartości i proporcji. W zakresie przedmiotu działania, należy zaznaczyć, czym spółka się będzie zajmowała i jaki jest cel jej ustanawiania.

Warto również w umowie zawrzeć kilka dodatkowych elementów. One nie są już obowiązkowe, w razie gdyby nie zostały dookreślone, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Ich uregulowanie upraszcza jednakże ewentualne dochodzenie racji w razie sporów.

Te elementy to na przykład zasady prowadzenia spraw spółki. Kto to będzie robił, ile osób może reprezentować i podejmować decyzje itp. Można również określić czas, na jaki spółka została zawiązana. Jeżeli powstała ona dla osiągnięcia określonego celu, warto to zrobić. W praktyce sprawdza się również doprecyzowanie zasad uczestnictwa w zysku spółki i uczestniczenia w jej sprawach. Przydatną regulacją jest również wskazanie przesłanek, które powodują rozwiązanie spółki.25

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *