Obowiązki pracodawcy w pigułce

Szybka Faktura 18/01/2024 brak odpowiedzi
 

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą pamiętać o kilku dodatkowych zobowiązaniach względem zatrudnionych osób. Terminowe wypłacanie ustalonego wynagrodzenia czy sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników to nie wszystko – jakie jeszcze obowiązki dotyczą każdego pracodawcy?

Opłacanie składek na ubezpieczenia

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników, jest odprowadzanie za nich składek na ubezpieczenia. Znaczenie ma jednak w tym przypadku rodzaj podpisanej umowy – osoby zatrudnione na umowie zlecenia często nie ukończyły jeszcze 26. roku życia i wciąż są ubezpieczone w związku z nauką w szkole lub studiami. Wśród składek, jakie od wynagrodzenia odprowadza pracodawca, wyróżniamy składki:

  • emerytalną (9,76%);
  • rentową (6,5%)
  • wypadkową (1,67%);
  • na Fundusz Pracy (1%) i Fundusz Solidarnościowy (1,45%) – łącznie 2,45%;
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%).

Kolejnym istotnym obowiązkiem każdego przełożonego jest naliczanie i odprowadzanie podatku od dochodów pracownika. Podobnie jak w przypadku składek wyjątek stanowią pracownicy poniżej 26. roku życia. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jasna informacja o warunkach zatrudnienia oraz obowiązkach

Pracodawca powinien zawsze jasno informować swoich pracowników o warunkach zatrudnienia oraz wszelkich zmianach w ich zakresie. Dotyczy to również obowiązków każdego z pracowników, sposobu ich wykonywania, a także praw pracowniczych – każda zatrudniona osoba powinna zostać o nich poinformowana już na samym początku pracy. Co więcej, przełożony ma obowiązek terminowego udzielania odpowiedzi na wnioski urlopowe, dotyczące pracy zdalnej czy te związane ze zmianą warunków zatrudnienia.

Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest także skierowanie pracowników na badania do lekarza medycyny pracy. Mowa zarówno o badaniach wstępnych dla nowozatrudnionych osób, jak i o badaniach okresowych, przeprowadzanych w przypadku osób, które pracują w danej firmie już od jakiegoś czasu. Skierowanie musi zawierać takie elementy jak:

  • informacja o rodzaju badania profilaktycznego;
  • informacja o warunkach uciążliwych lub szkodliwych czynnikach występujących na danym stanowisku – wraz z pomiarem czynników szkodliwych dla zdrowia;
  • informacja na temat zajmowanego przez daną osobę stanowiska.

Pracodawca, który zezwoli pracownikowi na pracę bez ważnych badań lekarskich, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 do nawet 30 tysięcy złotych. Jest to związane bezpośrednio z naruszeniem przepisów dot. praw pracownika oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co więcej, przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek zagwarantować im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a ponadto – regularnie prowadzić szkolenie BHP pracowników. Nie jest ono jednak obowiązkowe w przypadku umów cywilnoprawnych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *