Praca zdalna. Przewidywane zmiany w zasadach

Szybka Faktura 18/07/2022 brak odpowiedzi
 

Pojawił się projekt nowelizacji ustawy Kodeksu Pracy, według którego telepracę zastąpi praca zdalna. Wiąże się to z kolejnymi zmianami w zakresie wewnętrznych regulacji, takimi jak konieczność przeszkolenia zespołów kadrowych. Aby być przygotowanym na pojawienie się nowych obowiązków oraz praw, warto zaznajomić się z nimi już teraz.

Praca zdalna – perspektywa pracownika a perspektywa pracodawcy

Aspekty wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie musiał ustalać z pracodawcą. Po tym, jak wyrazi on na nią zgodę, należy uzgodnić dwie kwestie: czy będzie odbywała się całkowite czy częściowo zdalnie oraz jakie będzie miejsce jej wykonywania – może to być miejsce zamieszkania pracownika. Ważny jest też wybór sposobu, w jaki będą komunikowali się na odległość. Jeśli to pracodawca postanowi wydać polecenie pracy zdalnej, będzie ono musiało być uzasadnione przyczynami obiektywnymi (losowymi) oraz od niego niezależnymi. Pracodawca nie może zarządzić wykonywania obowiązków w takiej formie na czas nieokreślony. Obowiązkowe będzie także ustalenie, czy pracownik ma warunki do podjęcia pracy zdalnej – zarówno mieszkaniowe, jak i techniczne.

Obowiązki pracodawcy przy poleceniu pracy zdalnej

Pracodawca, który wydał polecenie przejścia pracownika na pracę zdalną, musi zapewnić mu określone warunki. Przede wszystkim jest zobowiązany do dostarczenia mu narzędzi i materiałów, które ją umożliwią, oraz przeszkolenia go w zakresie ich obsługi. Pracownik musi mieć również zapewnioną pomoc techniczną. Oprócz tego pracodawca pokrywa następujące koszty: związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy; energii elektrycznej; usług telekomunikacyjnych. Jeśli bezpośrednio z wykonywanej pracy wynikną inne koszty i o ile zostało to przewidziane w porozumieniu lub poleceniu, również pokrywa je pracodawca.

Zakończenie wykonywania pracy zdalnie – komu uda się tego uniknąć?

Pracodawca ma możliwość przywrócenia pracownika do pracy stacjonarnej przez upływem przyjętego terminu, jednak nie każdego z nich będzie to dotyczyło. Osobami przed tym zabezpieczonymi będą: pracownice w ciąży; osoby wychowujące dziecko, które nie ukończyło jeszcze czwartego roku życia; osoby wykonujące opiekę nad innym członkiem rodziny lub osobą, która pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. W ostatnim przypadku konieczne będzie jednak przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności.

Równe traktowanie

Osoby pracujące zdalnie będzie należało traktować na równi z tymi, które pracują stacjonarnie. Dotyczy to pracowników wykonujących tą samą lub podobną pracę w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy; awansowania; warunków dotyczących zatrudnienia; dostępu do szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo pracownik zdalny wciąż będzie miał pozwolenie na przebywanie na terenie zakładu pracy czy kontaktowania się z pozostałymi pracownikami. Nie straci także możliwości korzystania z zakładowych urządzeń, pomieszczeń czy obiektów socjalnych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *