Zmiany w VAT w 2019 roku

program do faktur 04/12/2018 brak odpowiedzi
 

Rok 2019 przyniesienie zmiany dla małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, obowiązujące od 2011 roku podwyższone stawki 8 i 23 proc., miały obowiązywać do końca 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że okresowe stawki tego podatku pozostaną z nami na kolejne lata. W artykule wyjaśniamy, jakie zmiany dla małych i dużych przedsiębiorców przyniesienie nowa Ordynacja podatkowa, której przepisy mają wejść w życie w 2019 r.

Najważniejsze zasady nowej Ordynacji podatkowej:

Wznowienie terminu na złożenie deklaracji PIT, CIT, VAT i inne

Obecnie wyłącznie terminy postępowania podatkowego, czyli procesowe mogą być wznawiane ze względów na uprawdopodobnione przez podatnika zdarzenie losowe, uniemożliwiające podatnikowi dopełnienie określonego zadania w terminie. Zgodnie z nowymi przepisami organ podatkowy będzie mógł przywrócić również termin materialnoprawny, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że nastąpiło to bez jego winy i dopełni danej czynności.

Przedawnienie podatków

W nowej ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadza limity czasowe, w których organ podatkowy będzie mógł wyegzekwować należny podatek. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 169 ustawy, doręczenie decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji, nie wywołuje skutków prawnych (przedawnienie wymiaru) po upływie 3 lat. Wprowadzenie 3-letniego okresu przedawnienia dotyczy tzw. spraw nieskomplikowanych tj. m.in. nie dotyczących działalności gospodarczej. Przedawnienie może nastąpić po 5 latach np. w przypadku podatku akcyzowego, VAT, PIT lub CIT.

Limit bagatelności

Postępowanie uproszczone i dotyczące bagatelnych kwot podatku. Postępowanie uproszczone sprowadzać będzie się do tego, że jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego (stan faktyczny nie budzi wątpliwości) lub kwota podatku nie przekracza 5000 zł, organ podatkowy może, za zgodą strony, od razu wydać decyzję, bez prowadzenia postępowania dowodowego. Również proponowane jest zaniechanie prowadzenia postępowania w sprawach, których wartość nie przekroczy 50 PLN.

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów

W sprawach dowodowych możliwe będzie zawarcie umowy podatkowej z urzędem skarbowym. Taka sytuacja dotyczyć będzie możliwości ustalenia wartości nieruchomości bez powołania biegłego, wartości przeprowadzonej transakcji, warunków zaistnienia czynności lub zdarzenia, czy też rodzaju ulg uznaniowych (rat podatku).

Korekta deklaracji

W razie stwierdzenia przez organ podatkowy, iż deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, może on (w zależności od rodzaju i wielkości błędów):

  • skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł lub;
  • zwrócić się do podatnika składającego deklarację o jej skorygowanie, a w razie potrzeby również o złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu, których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Zakaz orzekania na niekorzyść podatnika

Ograniczenie możliwości wydawania decyzji pogarszającej sytuację podatnika przez organ pierwszej instancji, w przypadku uchylenia jego decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wyjątek będzie stanowić sytuacja, gdy uchylona decyzja zawierała wady, które skutkują stwierdzeniem o jej nieważności lub wznowieniem postępowania.

Podatek uregulujesz za inna osobę

Zgodnie z proponowanymi regulacjami za podatnika inna osoba będzie mogła zapłacić nie tylko podatek (tak jest teraz), ale także zaległość podatkową, odsetki za zwłokę, koszty postępowania podatkowego oraz koszty upomnienia. Proponuje się także podniesienie limitu płatności podatku za podatnika z 1000 zł do 5000 zł.

Aktualna wersja projektu zakłada wprowadzenie licznych zmian względem obecnych przepisów. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lipca 2018 r.) – Ordynacja podatkowa, natomiast data wejścia w życie nowej Ordynacji ma zostać określona w osobnej ustawie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *