Świadectwo pracy – co powinno zawierać i z czego się składać?

program do faktur 12/09/2017 brak odpowiedzi
 

Mobilność zawodowa jest w dzisiejszych czasach bardzo cenną i liczącą się umiejętnością i zdolnością. Nie zawsze trwanie w jednym zakładzie pracy jest korzystne dla pracownika i niesie dla niego realne szanse na poprawienie swojej sytuacji. Czasami znacznie lepiej jest zmienić miejsce zatrudnienia, bo w nowym być może czekają ciekawsze wyzwania lub znacznie lepsze warunki zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że rozstanie z obecnym pracodawcą powinno wiązać się z załatwieniem kilku spraw formalnych, wśród których jest wystawienie przez przedsiębiorcę świadectwa pracy dla pracownika.

Zakończenie pracy

Zakończenie pracy, która opierała się o umowę o pracę może się odbyć na kilka sposobów. Jeżeli jest to umowa na czas określony, może się okazać, że nie zostanie ona przedłużona. Oczywiście decyzja o tym, by jej nie przedłużać może zostać podjęta zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Nowa umowa nie zostaje zawarta, a dotychczasowa po prostu wygasa.

Rozwiązanie umowy o pracę może również odbyć się na mocy jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać zawarte za porozumieniem stron lub przy braku takiego porozumienia. Wtedy mamy do czynienia ze dyscyplinarnym (z winy pracownika) lub zwolnieniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może również mieć charakter natychmiastowy lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Przy każdym z wymienionych sposobów zakończenia współpracy konieczne jest wystawienie pracownikowi świadectwa pracy. To dokument, który potwierdza, że umowa była zawarta, a praca przez określony czas była wykonywana. Jednocześnie, to informacja o trybie zakończenia współpracy, informacja która może być ważna oraz o wykorzystanych przez pracownika przysługujących mu świadczeniach, takich jak na przykład urlop. Czy to wszystko? Nie, świadectwo pracy to ustandaryzowany dokument, który powinien składać się z określonych i jasno opisanych elementów.

Elementy składowe świadectwa pracy

Świadectwo pracy powinno przede wszystkim pozwolić zidentyfikować przedsiębiorstwo, które je wystawia. Należy więc podać nazwę zakładu pracy i jego REGON oraz kod PKD działalności, która jest w ramach tego przedsiębiorstwa realizowana.

Dalej należy zamieścić imię i nazwisko i dane identyfikacyjne pracownika. Między innymi podaje się również imiona rodziców osoby zatrudnionej oraz datę i miejsce urodzenia.

W kolejnej części należy zamieścić informację, że dana osoba była zatrudniona w przedsiębiorstwie wystawiającym świadectwo. W tym miejscu należy powtórzyć jego nazwę, często wraz z podaniem adresu.

Następnie należy wskazać okres zatrudnienia, czyli datę przyjęcia pracownika do pracy i datę zakończenia z nimi współpracy. Wraz z okresem należy również podać informację w jakim wymiarze był w danym miejscu zatrudniony. Czy był to pełny etat, pół etatu, ćwierć etatu czy jeszcze jakiś inny wymiar.

Jeżeli w okresie zatrudnienia pracownik wykonywał również pracę tymczasową, okres jej trwania oraz wymiar również należy zawrzeć na świadectwie pracy.

Kolejna część to opis obowiązków, które pracownik wykonywał na swoim stanowisku pracy. To również bardzo ważny element. Opis obowiązków może w przyszłości zdecydować o tym, czy dana osoba zostanie zatrudniona na podobnym stanowisku, czy nie.

Następnym punktem świadectwa jest informacja o trybie rozwiązania współpracy. Tryby zostały wyżej opisane i wystarczy tu zamieścić informację o tym, który z tych trybów został wybrany.

Jeżeli pracownik odchodząc z pracy wykorzystał okres wypowiedzenia, ta informacja powinna zostać zawarta w dokumencie, jeżeli z niego zrezygnował, to również należy o tym wspomnieć, z uzasadnieniem, dlaczego tak się stało.

Informacja o urlopach musi zostać zamieszczona wraz z rozpisaniem jej na rodzaje urlopów. Należy więc wpisać, kiedy pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop wypoczynkowy, kiedy wykorzystał urlop bezpłatny i w jakim wymiarze. Czy i w jakim wymiarze pracownik wykorzystał urlop ojcowski lub macierzyński. Każdy z nich przysługuje w innym wymiarze, dlatego też należy zaznaczyć właściwy rodzaj urlopu i wymiar, w jakim został wykorzystany. Jeżeli pracownik zdecydował się na urlop wychowawczy, to również należy wykazać w jakim wymiarze.

W tej części należy również rozpisać, czy pracownik korzystał z ochrony pracy i w jakim wymiarze, czy korzystał ze zwolnienia od pracy i w jakim wymiarze, był niezdolny do pracy, odbył w tym czasie służbę wojskową, wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub skorzystał z innych praw i przywilejów wynikających z kodeksu pracy.

Ostatnia część to informacja o zajęciu pensji przez komornika oraz dodatkowe, ważne informacje, których nie dało się nigdzie wcześniej skategoryzować.

Świadectwo pracy jest więc streszczeniem tego wszystkiego, co działo się z pracownikiem w okresie jego zatrudnienia. To oczywiście wyłącznie uproszczenie, ale zawarte w tym dokumencie mogą mieć w przyszłości bardzo duży wpływ na dalszą karierę pracownika, warto więc dopilnować pracodawcę, by rzetelnie go wypełnił.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *